تاريخچه شابم

زمانيكه شماره استاندارد بين المللي كتاب (شابك) به ابزار ارتباطي موثر در بازار كتاب تبديل شد، ناشران آثار موسيقي نيز پشتيباني خود را براي استفاده از سيستمي مشابه، براي حوزه موسيقي  اعلام كردند. پيش نويس شابم به وسيله گروه هاي كاري ايزو تهيه و به صورت رسمي از آخر سال 1993 زماني كه استاندارد در جنوا منتشر شد، براي استفاده عموم عرضه شد. از آنجاييكه ممكن بود شماره استاندارد بين المللي موسيقي به عنوان زير مجموعه ي از نظام شابك در نظر گرفته شود، و براي جلوگيري از هر گونه تداخل بين آنها، تفاوت جزيي در اين نظام ها به شرح زير داده شد: شابم داراي 4 شناسه و شابك داراي 5 شناسه است.هيچ شناسه گروهي براي كشورها در سطح بين المللي در نظر گرفته نشده و شناسه 0-979 براي موسيقي چاپي بين المللي است.

شابم در ايران

با گسترش روزافزون نشر آثار موسيقيايي در ايران و استفاده روزافزون از رايانه و سيستم هاي داده پردازي براي كارهاي نشر و اطلاع رساني، به تدريج ضرورت وجود شابم در ايران نيز بيش از پيش احساس شد و در نتيجه موسسه خانه كتاب با توجه به تجربه راه اندازي شابك در سال 1382 به عضويت مؤسسه جهاني شابم درآمد. بر اساس آمار خانه كتاب تا سال 1390 تعداد ناشران عضو 92 مورد مي باشد. شناسه هاي اختصاص يافته به ايران در نظام شابم به شرح زير مي باشد.

تعداد عنوان های ناشر شناسه گروه
تا 1000 عنوان کتاب 69850-69874 گروه اول
تا 100 عنوان کتاب 802600-802699 گروه دوم
نا 10 عنوان کتاب 9014500-9014699 گروه سوم